REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego magdalenlamentowicz.com jest Magdalena Lamentowicz, ul. Miodowa 10, 62-095 Murowana Goślina, NIP 888-25581-09 (zwana dalej Magdalena Lamentowicz).

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług i produktów w formie wydarzeń edukacyjnych.

4. Usługi lub produkty mogą być organizowane i dostarczone w formie online lub offline. O sposobie organizacji wydarzenia edukacyjnego decyduje organizator. Sposób organizacji będzie podany wraz z informacją o wydarzeniu.

5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi i produkty świadczone i dostarczane przez Magdalena Lamentowicz.

6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady korzystania z usług i produktów edukacyjnych

1. Uczestnicy korzystający z wszystkich usług i produktów edukacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Magdalena Lamentowicz oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały edukacyjne stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały edukacyjne nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w wydarzeniu edukacyjnym.

2. Uczestnicy wszystkich wydarzeń edukacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Magdalena Lamentowicz opisanych w niniejszym Regulaminie oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z wydarzeń, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

 1. Magdalena Lamentowicz może wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania produktów lub usług edukacyjnych.

  4. Poprzez udział w wydarzeniach edukacyjnych Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy usługa/produkt. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Magdalena Lamentowicz nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką wydarzenia edukacyjnego. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami.

  5. Osoby biorące udział w wydarzeniu edukacyjnym oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do usług/produktów lub materiałów z nich pochodzących.

 2. Uczestnicy wydarzeń edukacyjnych w Magdalena Lamentowicz oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

  7. Osoby decydujące się na uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych Magdalena Lamentowicz a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Magdalena Lamentowicz.

 3. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13 lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez  Magdalena Lamentowicz wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

  9. Uczestnicy wydarzenia edukacyjnego są zobowiązani do przestrzegania regulacji rządowych oraz wytycznych Organizatora dotyczących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania i zakażeń wirusem COVID-19.

  Zawarcie i zmiana umowy

  1. Umowa o świadczenie usług przez Magdalena Lamentowicz na wydarzenie edukacyjne może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez serwis oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.

 4. Wszystkie wydarzenia edukacyjne (poza indywidualnymi i grupowymi procesami coachingowymi) nie wymagają zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług. Klient dokonując zakupu usługi poprzez serwis, akceptując niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, zawiera umowę na świadczenie usługi.
 5. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę usługi/produktu, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa do upływu terminu końcowego przedpłaty.

  4. Płatność za usługi/produkty Magdalena Lamentowicz może być dokonana w formie:
  a. przelewu z konta bankowego,
  b. przelewu internetowego za pośrednictwem platformy PayPal, Przelewy24

 6. Płatność za usługi/produkty Magdalena Lamentowicz może być dokonana w częściach. Korzystający z usługi wybiera plan finansowy, płatność rozłożona jest na części, płatność pobierana jest za pośrednictwem platformy PayPal lub Przelewy24. Korzystający z usługi jest zobowiązany do uregulowania płatności w całości.

  6. Zakupione uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym nie podlega zwrotowi.

  7. Magdalena Lamentowicz i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie wydarzenia edukacyjnego (za zwrotem kosztów potrąconych o wartość częściowego udziału w wydarzeniu, które odbyło się do tego momentu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości wydarzenia i czasu, w którym Uczestnik brał w wydarzeniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas wydarzenia edukacyjnego, i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg wydarzenia i oddziałuje negatywnie na proces całej grupy.

  8. Magdalena Lamentowicz zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia edukacyjnego z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić wydarzenie, rezygnacji osoby prowadzącej wydarzenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć wydarzenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się wydarzenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego wydarzenie w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne wydarzenie organizowane przez firmę, na zakup produktów lub usług, lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.

 7. Osoby dokonujące zakupu usług Magdalena Lamentowicz oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie rachunku lub faktury VAT i korekt drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać rachunek / fakturę VAT są obowiązane do podania Magdalena Lamentowicz adresu email do wysyłki rachunku/faktury lub korekty.

  Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

  2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: mentor@magdalenalamentowicz.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

  3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane wydarzenia edukacyjnego, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

  4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

  5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

  6. Postanowienia pkt 1-5 nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu i wydarzeń edukacyjnych, Użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies

2. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej aktualnej przeglądarki internetowej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

3. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną, konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej.

4. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Magdalena Lamentowicz.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Magdalena Lamentowicz.

  4. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.magdalenalamentowicz.com

  Regulacje dotyczące Konsumentów

  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 pkt 12 ustawy. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: mentor@magdalenalamentowicz.com lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1. Regulaminu (dział postanowienia ogólne).

  2. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: mentor@magdalenalamentowicz.pl lub przesyłając ją listem na adres Magdalena Lamentowicz w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by można zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

  3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

  4. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.